Една детска градина – един дом, едно бъдеще!!!

Контакти

За нас


Образователни приоритети

Детска градина - Максим Горки

Прилагане на авангардни образователни технологии

Възпитание в дух на толерантност, уважение към другите утвърждаване на собствената си идентичност

Повишаване мотивацията и удовлетвореността от работата на деца, учители и родители

Партньорство и сътрудничество с други детски градини, културни, обществени и други институции

Изграждане на адекватна педагогическа среда

Професионална компетентност на педагогическия екип, отговаряща на образователните изисквания и потребности

Взаимодействие и сътрудничество със семейството, работа в екип, добра комуникация и споделяне на опит

Детска градина „Максим Горки“ е с капацитет от 6 групи
Детска градина Максим Горки - Кърджали

Градината се помещава в триетажна специално построена сграда, отговаряща на изискванията за безопасност и функционалност, сградата е санирана.

Всяка от просторните, слънчеви и топли занимални има собствен облик
Детска градина Максим Горки - Кърджали

Детска градина „Максим Горки“ е обзаведена със съвременни, естетични и практични мебели и оборудвана с разнообразни и интересни дидактични материали и играчки, съобразени с възрастовите особеност и потребности на децата.

Мисия и визия

Детска градина Максим Горки - Кърджали

Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно ‐ образователна дейност, осигуряващи максимално развитие на детския личностен потенциал, възможности за пълноценна социална реализация и развитие на способностите в процеса на възпитание, обучение и игра. Мисията определя приоритетите на детска градина „Максим Горки”, както и какви дейности ще се предприемат и реализират от педагогическия екип. Конкретизирането на дейностите са заложени в Стратегията за развитие на детската градина. В общественото пространство детската градина да се утвърди като модерна, гъвкава и необходима предучилищна институция, да отговаря на интензивно променящите се съвременни тенденции в обществото. Краткосрочната и дългосрочна визия е залегнала в стратегията за развитие на детската градина.

0

Екип

0

Групи